Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

szczur

Podsumowaliśmy akcję powszechnej deratyzacji, którą realizowaliśmy od 15 września do 15 października 2018 r. Strażnicy przeprowadzili 363 kontrole obowiązkowego oczyszczenia nieruchomości, celem pozbawienia gryzoni pożywienia oraz wyłożenia trutki, w miejscach ich prawdopodobnego pojawienia się. Ujawniliśmy 28 wykroczeń porządkowych, co daje 8 procent stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do skontrolowanych podmiotów. Reasumując jesienne odszczurzanie możemy stwierdzić, że mieszkańcy naszego miasta w większości stosują się do przepisów nakładających na nich obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości oraz stosowania się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych.