3 lutego funkcjonariusze wydziału dw. z przestępczością gospodarczą zatrzymali cztery osoby zajmujące się nielegalnym procederem na terenie giełdy samochodowej. Stróże prawa działali w ramach akcji ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości związanej z niedozwolonym obrotem towarami podrobionymi, oznaczonymi zastrzeżonymi znakami oraz wyrobami akcyzowymi niewiadomego pochodzenia, bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

W wyniku przeprowadzonych czynności na trzech stoiskach handlowych policjanci ujawnili łącznie 345 sztuk odzieży oznaczonej podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów znanych marek, podobnie – 468 sztuk markowych perfum, 11400 sztuk papierosów niewiadomego pochodzenia bez akcyzy oraz 8,6 kg krajanki tytoniowej.
Przedstawiciel kancelarii prawnej, reprezentujący podmioty, których dobra przemysłowe zostały naruszone, wstępnie wycenił wartość strat na kwotę około 135 tys. zł. Oszacowana wartość odnosi się jednak tylko do szkody majątkowej. Wprowadzanie podrobionych towarów na rynek stanowi również niemajątkowy uszczerbek dla przedsiębiorstwa, którego dobra naruszono w postaci utraty renomy oraz zaufania do produkowanych towarów, co w następstwie znacznie podwyższa wartość szkody.
W przypadku ujawnionych wyrobów akcyzowych wstępnie podjęte ustalenia wykazały, że straty Skarbu Państwa to 17 tys. zł.
Wobec zatrzymanych wszczęto postępowania przygotowawcze.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej

 

Art. 305. 1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Ustawa z dnia 10.09.1999r. Kodeks karny skarbowy

 

Art. 65. § 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73 lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe, o których na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że stanowią one przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73, lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 4. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.