Będą kolejne Zielone Pracownie
14 czerwca w Muzeum Śląskim w Katowicach rozstrzygnięta została piąta edycja konkursu „Zielona Pracownia”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród laureatów znalazł się m.in. prowadzony przez Powiat Gliwicki Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, a także kilka placówek oświatowych z naszych gmin.
 
Na galę przybyli m.in. Jakub Chełstowski – marszałek województwa śląskiego, Jan Kawulok – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Tomasz Bednarek – prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także radni wojewódzcy, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz uczniowie, którzy będą korzystać z nowoczesnych pracowni. Powiat Gliwicki reprezentował starosta Waldemar Dombek.

Przedmiotem konkursu „Zielona Pracownia” jest utworzenie szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. W tym roku zainteresowanie konkursem było bardzo duże – do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęło łącznie 161 wniosków. Spośród wszystkich nadesłanych prac w tym roku wyłoniono aż 87 laureatów. Na utworzenie zielonych pracowni w tej edycji konkursu Fundusz przeznaczy ponad 3 mln zł.
- W ciągu pięciu lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację placówek przeznaczył ponad 8,5 mln złotych. Dzięki temu w 111 gminach województwa śląskiego funkcjonują lub będą funkcjonować nowoczesne ekopracownie – podsumował Tomasz Bednarek, prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Nadesłane wnioski oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Jednym z laureatów konkursu jest Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Nagrodę w jego imieniu odebrali starosta gliwicki Waldemar Dombek oraz nauczycielki Agnieszka Rupacz i Bożena Sowa. Z naszych gmin nagrodzone zostały wnioski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie (gm. Gierałtowice), Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 i Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Kingi w Knurowie oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach.

Nagrodzony projekt „Konopnickiej” jest zatytułowany „Zielona Planeta – utworzenie pracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach”. W planowanej pracowni  będzie realizowany holistyczny program nauczania obejmujący różne dziedziny nauk przyrodniczych, a także uwzględniający działania młodzieży na rzecz środowiska lokalnego wykraczające poza standardowe zajęcia lekcyjne. Podstawowym założeniem programu jest możliwość jego realizacji na różnych poziomach kształcenia – został on skierowany do uczniów aż trzech różnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Program będzie realizowany podczas zajęć lekcyjnych z przedmiotów: geografia, chemia, biologia. Oprócz tego w pracowni będą się odbywać m.in. zajęcia pozalekcyjne, warsztaty, konkursy i spotkania z zaproszonymi gośćmi.

Zajęcia prowadzone różnorodnymi metodami będą sprzyjały rozbudzeniu ciekawości i chęci poznawania świata. Nauka w pracowni zapewni uczniom dostęp do wiedzy teoretycznej i pozwoli na  wykorzystanie jej w praktyce oraz umożliwi zdobycie umiejętności perspektywicznego myślenia, a dzięki prowadzeniu obserwacji i doświadczeń oraz analizie ich wyników wprowadzi uczniów w świat badan naukowych, a także przyczyni się do kształtowania właściwych postaw  proekologicznych.

- Na realizację pomysłu otrzymaliśmy 30 tys. zł w formie dotacji z WFOŚiGW. Po dołożeniu przez Powiat Gliwicki środków wymaganych jako wkład własny łącznie utworzenie nowej pracowni będzie kosztowało 40 tys. zł. Zapraszamy do nowej pracowni już we wrześniu 2019 roku! – mówi Edyta Mierzwa, dyrektor „Konopnickiej”