Niebawem nowy rok szkolny
W zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, trwają przygotowania do rozpoczynającego się niebawem nowego roku szkolnego 2019/2020. Prowadzi się remonty, dopinane są sprawy związane ze zwiększonym w tym roku naborem.

- Najpoważniejszy remont w naszych szkołach wykonywany jest obecnie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie – informuje wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz. – Powstają tu cztery nowe pracownie, a budynek przystosowywany jest dla osób z niepełnosprawnością.

Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. Projekt o nazwie „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” realizowany w ramach poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Rozpoczął się 29 grudnia 2017 r., a zakończy 31 grudnia 2019 r. Wartość projektu wynosi ponad 1,5 mln zł, z czego blisko 1,3 mln zł stanowi dofinansowanie.

Dzięki projektowi powstaną cztery nowoczesne pracownie zawodowe: grafiki 2D i 3D; techniczno-pomiarowa; montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz elektrotechniki i elektroniki. W ramach dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie wybudowana winda oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich.

- Bezpośrednim celem tej inwestycji jest zwiększenie kompetencji uczniów technikum i szkoły branżowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz poprawa dostępności placówki dla osób z niepełnosprawnościami – wyjaśnia Joanna Piktas, naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. – Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków i jakości kształcenia w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, mechanik/monter maszyn i urządzeń. Umożliwi to rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy, dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u pracodawców, a także podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji.

- Cieszymy się, że dzięki projektom realizowanym przez Powiat Gliwicki wciąż możemy poprawiać warunki nauki w naszej szkole – mówi Grażyna Dąbrowska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. – Jest to kolejna inwestycja, na którą powiat pozyskał unijne dofinansowanie, służąca temu celowi.

Gotowa jest już natomiast pracownia dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie. Powstała w ramach projektu realizowanego w ramach poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego wartość wynosiła ponad 221 tys. zł, z czego 188 120 zł to kwota pozyskanego przez powiat dofinansowania.

Dzięki projektowi w szkole – w pomieszczeniach po starej kotłowni – powstała wspaniała pracownia, w której młodzież nabywa umiejętności potrzebne przy nauce nowego kierunku w zakresie obsługi hotelowej. Pracownia składa się z dwóch części: szkoleniowej jednostki mieszkalnej z łazienką oraz szkoleniowego pomieszczenia gospodarczego. Proces kształcenia w pracowni prowadzony jest z podziałem na maksymalnie 4-osobowe grupy. Jedna grupa ma zajęcia w jednostce mieszkalnej z węzłem higieniczno-sanitarnym, a druga – w tym samym czasie – w pomieszczeniu gospodarczym.

- Pracownia umożliwiła nam dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego uczniów do realnych warunków pracy oraz do wyposażenia, z jakim będą mieli do czynienia u potencjalnych pracodawców – informuje Alina Jaworska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie. – Uczniowie nie tylko mogą się tu wiele nauczyć, ale też bardzo lubią zajęcia w nowej pracowni.

Sporo korzystają też powiatowe zespoły szkół na realizacji projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, realizowanego przez Powiat Gliwicki w latach 2017-2020 i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Umożliwia on lepsze przygotowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy uczniów powiatowych techników, szkół branżowych i przysposabiających do pracy.

- Aby uczniowie kształcili się w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, z jakimi mogą zetknąć się u potencjalnych pracodawców, zakupiono w ramach projektu m.in. nowoczesne wyposażenie pracowni nauki zawodu – informuje wicestarosta Adam Wojtowicz. – Dzięki temu do Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie trafił np. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz liczne narzędzia – w tym elektronarzędzia pomiarowe, oprzyrządowanie, materiały oraz inne akcesoria i środki techniczne na potrzeby nauki zawodów technik elektryk i technik mechanik. Wśród dostarczonych przedmiotów znalazły się m.in. autotransformatory, analizator zasilania i jakości energii elektrycznej, oscyloskopy cyfrowe, generatory, częstotliwościomierze, multimetry cyfrowe, ampero- i woltomierze, stroboskopy i wiertarka stołowa. Doposażono również pracownie w pozostałych szkołach objętych projektem, wchodzących w skład Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie oraz w zespołach szkół specjalnych w Knurowie i Pyskowicach. Na doposażenie pracowni nauki zawodu wydano w ramach tego projektu ponad 410 tys. zł, z czego w samym Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – blisko 228 tys. zł.

Na uczniów powiatowych szkół w nowym szkolnym czeka jeszcze jedna niespodzianka. W Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach uruchomiona zostanie Zielona pracownia o nazwie „Zielona planeta”. Szkoła otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Będzie to pierwsza Zielona pracownia w szkołach Powiatu Gliwickiego. Powiat przeznaczył na ten cel 10 tys. zł.

Nowy rok szkolny 2019/2020 w powiatowych oświatowych jednostkach organizacyjnych rozpocznie ponad 780 uczniów podwójnego rocznika – w tym po szkole gimnazjalnej blisko 380, a po szkole podstawowej ponad 400 uczniów.

- Przygotowania do tego rozpoczęliśmy jeszcze w październiku 2018 roku, tak by wszyscy uczniowie z terenu powiatu zainteresowani edukacją w szkołach powiatowych mogli dostać się do wybranych szkół – wyjaśnia Adam Wojtowicz. – Obecnie wolnymi miejscami dysponują jeszcze Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.