waga

Święto Wszystkich Świętych to czas, w którym przy nekropoliach obserwujemy liczne stoiska na których odbywa się handel. Od 31 października do 3 listopada przeprowadziliśmy 89 kontroli handlu, 97 kontroli opłaty targowej oraz 81 kontroli zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Sprzedający przy cmentarzach żelki, cukierki i inne towary luzem zapomnieli, że ich obowiązkiem jest legalizacja wagi, na której ważą sprzedawane towary. W  toku kontroli ujawniliśmy, aż 29 przyrządów pomiarowych bez legalizacji. W  wyniku tych działań zostało nałożonych 27 mandatów karnych, a wobec 2 osób został zastosowany środek oddziaływania wychowawczego.

 Przypominamy, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o miarach:

  1. Kto wbrew przepisom ustawy:

1) wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne,

2) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań,

3) użytkuje przyrządy pomiarowe w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1, niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania,

4) dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia,

5) (uchylony)

6) świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru

- podlega karze grzywny.