W trosce o zabytki
Trzy kościoły oraz zamek w Toszku skorzystały w ubiegłym roku z dotacji Powiatu Gliwickiego na remonty oraz prace konserwatorskie. Obecnie przyjmowane są wnioski na uzyskanie takich dotacji w 2020 r.

Powiat co roku udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. W 2019 r. łączna wysokość przyznanych dotacji wyniosła 80 tys. zł. Wspomogły one renowację czterech zabytkowych obiektów.

Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku otrzymała dotację na wykonanie prac konserwatorskich rzeźb na parapecie kosza zabytkowej ambony. W kościele Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach wykonano pełną konserwację ambony pochodzącej z XVIII w. Parafia Wszystkich Świętych w Sierotach otrzymała dotację na zadanie pn. „Konserwacja pokrycia gontów drewnianych ścian i dachu”. Dotacji udzielono również Centrum Kultury „Zamek w Toszku” na zadanie „Remont fragmentu osuniętego muru obronnego Zabytkowego Zamku w Toszku”.

– Obiekty zabytkowe to nasze dziedzictwo, o które musimy dbać – zaznacza starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Utrzymanie ich w dobrym stanie wymaga dużych nakładów finansowych. Cieszę się, że powiat może choć w pewnym stopniu, w miarę swoich możliwości finansowych, wesprzeć ich konserwację.

Zarządcy zabytkowych obiektów pozyskują środki na ten cel z wielu źródeł, zaznaczając jednak, że dotacje z budżetu powiatu stanowią liczące się wsparcie robót renowacyjnych. I tak np. parafia w Toszku otrzymała w ub. roku dotację również z Gminy Toszek – na wykonanie prac konserwatorskich kosza ambony wraz ze znajdującymi się na niej rzeźbami. Z kolei pilchowicka parafia uzyskała środki na konserwację ambony także z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, podobnie zresztą jak przed rokiem na pełną konserwację ołtarza głównego. Odnowienie tych dwóch sakralnych obiektów zabytkowych  było dla parafii dobrą okazją do przeprowadzenia remontu wnętrza całego XVIII-wiecznego kościoła. W przedsięwzięcie włączyli się parafianie oraz sponsorzy, dzięki czemu świątynia obecnie zachwyca swym wyglądem.

Także w tym roku właściciele obiektów zabytkowych – mających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla mieszkańców powiatu oraz dostępnych publicznie – mogą składać w terminie do 31 stycznia 2020 r. wnioski o udzielenie takich dotacji.

Prawo to przysługuje osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do rejestru zabytków,  usytuowanego na terenie Powiatu Gliwickiego. Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gliwicach pod numerami tel. 32 332 66 18 i 32 332 66 70.