nie przychodz do UM, zostań w domu

W związku ze stanem epidemii Urząd Miejski w Gliwicach wprowadził ograniczenia w dostępie interesantów. Przypominamy, że obowiązuje zakaz swobodnego wstępu mieszkańców do budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa i Jasnej oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Do budynków Urzędu Miejskiego będą wpuszczane wyłącznie osoby, załatwiające sprawy wymagające bezwzględnie osobistego stawiennictwa. Konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne ustalenie konkretnego terminu. UWAGA! Prosimy by przychodziła wyłącznie osoba załatwiająca sprawę. Prosimy o nieprzychodzenie z dziećmi!

 • Poniżej znajduje się wykaz najczęściej załatwianych spraw i numery telefonów do odpowiednich wydziałów i jednostek.
 • W nagłych sprawach (bez wcześniejszego umówienia telefonicznego) dostępny będzie Urząd Stanu Cywilnego - wejście od ul. Wyszyńskiego.
 • W Biurze Podawczym (wejście od ul. Wyszyńskiego) będzie można odebrać lub złożyć korespondencję, sugerujemy jednak przesyłanie jej pocztą.
 • UWAGA! W USC i Biurze Podawczym klienci będą przyjmowani pojedynczo!
 • Klienci pozostałych wydziałów Urzędu, umówieni telefonicznie, powinni kierować się do bocznego wejścia od ul. Zwycięstwa.
 • Wyłączona zostaje możliwość internetowej rezerwacji kolejki w sprawach obsługiwanych przez Wydział Komunikacji, nieczynny będzie także automat kolejkowy. Telefoniczna rezerwacja terminu.
 • Wszystkie kasy zlokalizowane na terenie urzędu zostaną zamknięte. Opłaty za załatwienie spraw będzie można realizować w siedzibie urzędu wyłącznie poprzez opłatomat.
 • Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego będzie można uiszczać za pomocą wpłat na konto lub w placówkach Banku Śląskiego.

UWAGA! Wprowadzone zmiany w organizacji pracy Urzędu mogą wydłużyć czas załatwiania spraw. Dziękujemy za wyrozumiałość.

INFORMACJE WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK O SPOSOBIE ZAŁATWIANIA SPRAW, WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

Informacja ogólna: 32 239-11-65
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Obsługa Klientów Referatu Rejestracji Pojazdów

Procedura odbioru dowodu rejestracyjnego:

 • Wrzuć pozwolenie czasowe wraz z wnioskiem do pojemnika w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego, opisanej „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI"
 • Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Wydziału – ze względów bezpieczeństwa może to potrwać kilka dni. Zostaniesz poinformowany gdzie i kiedy odebrać dowód rejestracyjny.
 • Zgłoś się wyznaczonego dnia z dowodem osobistym.
 • Uwaga! W przypadku braku wskazania numeru telefonu kontaktowego, dowód rejestracyjny zostanie przesłany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Procedura rejestracji pojazdu fabrycznie nowego lub sprowadzonego z zagranicy:

Procedura złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy:

 • Wrzuć oryginały wymaganych dokumentów wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty, zdjęciem oraz wypełnionym wnioskiem
  do pojemnika w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego, opisanej „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI". Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Wydziału – ze względów bezpieczeństwa może to potrwać do kilku dni. Zostaniesz poinformowany gdzie i kiedy odebrać prawo jazdy.
 • Zgłoś się wyznaczonego dnia z dowodem osobistym.
 • Wykaz wymaganych dokumentów, w zależności od rodzaju sprawy, znajduje się na stronie internetowej pod linkiem:

  https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,32

  INFORMACJA TELEFONICZNA W SPRAWIE PRAWA JAZDY :

 • UL. ZWYCIĘSTWA 21 (32) 239-11-96, (32) 239-11-81

Procedura złożenia wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów :

 • Wrzuć oryginały wymaganych dokumentów wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty, zdjęciem oraz wypełnionym wnioskiem
  do pojemnika w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego, opisanej „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI". Oczekuj na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Wydziału – ze względów bezpieczeństwa może to potrwać do kilku dni. Zostaniesz poinformowany gdzie i kiedy odebrać dokumenty.
 • Zgłoś się wyznaczonego dnia z dowodem osobistym.
 • Wykaz wymaganych dokumentów, w zależności od rodzaju sprawy, znajduje się na stronie internetowej pod linkiem:

  https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,30

  INFORMACJA TELEFONICZNA W SPRAWIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ:

 • UL. ZWYCIĘSTWA 21 ( 32) 239-11-72, (32) 239-12-67, (32) 238-54-94, (32) 238-56-72
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 • W sprawach bardzo pilnych, w których jest wymagana obecność interesanta, prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia z urzędnikiem terminu i godziny wizyty w UM:
 • Odbiór dowodu osobistego - nr telefonów: (32) 239-11-28, (32) 238-54-36, (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45,
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - nr telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32)239-13-45,
 • Zgłoszenie odnalezienia dowodu osobistego - nr telefonów: (32) 239-11-28, (32) 238-54-36,
 • Sprawy meldunkowe - nr telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45.
 • Zgłoszenie meldunkowe cudzoziemców - nr telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45,
 • Wymeldowanie i zameldowanie decyzją administracyjną - nr telefonów: (32) 239-12-58, (32) 239-11-39, (32) 239-11-69,
 • Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa w zw. z wyborami Prezydenta RP - nr telefonu: (32) 239-11-69,
 • Udostępnianie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych - nr telefonów: (32) 239-11-31, (32) 238-54-36,
 • Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy - nr telefonów: (32) 239-11-47, (32) 239-11-68,
 • Wniosek o utworzenie stowarzyszenia zwykłego - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Wniosek o utworzenie uczniowskiego klubu sportowego - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Potwierdzenie rent zagranicznych - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • Przyjmowanie wniosków o nadanie nr PESEL dla cudzoziemca - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
 • W sprawach kwalifikacji wojskowej - nr telefonu: (32) 239-12-79.

Sprawy, które można załatwić w pełni elektronicznie korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl - opis usług na stronie internetowej BIP UM Gliwice: https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,16

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP oraz powrotu,
 • Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną,
 • Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
 • Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
 • Wpis do rejestru wyborców,
 • Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
 • Sprawy związane z ustaleniem podatku od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-11-92, (32) 239-11-98, (32) 238-54-57, (32) 238-54-98, (32) 239-13-08, (32) 239-13-09.
 • Sprawy związane podatkiem od nieruchomości osób prawnych, podatkiem od środków transportowych: (32) 238-56-60, (32) 238-56-40
 • Sprawy związane z uzyskaniem zaświadczenia z zakresu podatków : (32) 238-55-91, (32) 239-12-99.
 • Sprawy związane z ustalaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 238-54-47.
 • Sprawy związane z rozliczaniem wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych : podatek od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-12-20, (32) 239-12-55, (32) 238-54-71:opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 239-11-21, (32) 238-55-38; podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości osób prawnych (32) 239-13-06, (32) 239-12-24.
 • Sprawy związane z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: (32) 239-11-07.

Wszystkie formularze podatkowe i opisy usług są dostępne na stronie internetowej urzędu (https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi).

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat Zarządzania Nieruchomościami

 • Dzierżawy nieruchomości gminnych, trwały zarząd nieruchomości gminnych, czasowe zajęcie nieruchomości gminnych w związku z realizacją inwestycji liniowych : tel. (32) 338-64-35, (32) 338-64-36, (32) 338-64-34, (32) 338-64-33, (32) 338-64-32, (32) 338-64-31, (32) 338-64-30.

Referat Skarbu Państwa

 • Dzierżawy i najem, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, trwały zarząd, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: tel. (32) 338-64-25, (32) 338-64-25, (32) 338-64-24, (32) 338-64-19, (32) 338-64-23.

Referat Zbywania Nieruchomości

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości gminnych, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego: tel. (32) 338-64-21, (32) 338-64-22, (32) 338-64-10, (32) 338-64-11, (32) 338-64-12, (32) 338-64-18, (32) 338-64-08.

Referat Środków Trwałych: (32) 338-64-16

Zespół ds. Nabywania i Obciążania Nieruchomości Ograniczonymi Prawami.

 • Nabycia i zamiany nieruchomości, wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych oraz przeciwpowodziowych: (32) 338-64-15.
 • Służebności gruntowe przejścia i przejazdu, służebności przesytu, (na rzecz przedsiębiorców przesyłowych i na rzecz miasta Gliwice), zasiedzenie służebności, użytkowanie, ,zniesienie współwłasności, pierwokupy nieruchomości, nabycia nieruchomości na rzecz miasta zamiany nieruchomości: (32) 338-64-14.

Referat obsługi finansowej

Rozliczanie należności z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej, zwrot nadpłat: tel. (32) 338-64-17

Windykacja należności: (32) 338-64-20, (32) 338-64-20, (32) 338-64-20, (32) 338-64-20,

Komunalizacja, rodzinne ogrody działkowe (zgoda na wycinkę drzew), regulacje stanów prawnych nieruchomości: (32) 338-64-29

Ogólna informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: (32) 338-64-05, (32) 338-64-06

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem(32) 238-54-45.

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo zawieszamy oględziny w sprawach związanych z wycinką drzew i krzewów, co spowoduje późniejsze uzyskanie decyzji, a także kontrole dotyczące zmiany systemu ogrzewania, co w konsekwencji spowoduje wypłatę dotacji w innym terminie.

 • Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny: (32) 238-54-82, (32) 239-13-32.
 • Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE): (32) 238-54-60
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew: (32) 239-12-86, (32) 238-55-16, (32)239-11-75.
 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców: (32) 238-56-79
 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: (32) 238-55-32
 • Sprawy z zakresu geologii: (32)238-56-79
 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d: (32) 238-54-60
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej: (32) 238-54-60
 • Rejestracja łodzi/pontonu do celów wędkarskich oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego: (32) 238-54-45
 • Odpady przemysłowe, azbest: (32) 239-13-00
 • Ochrona powietrza: (32) 239-12-78,
 • Pozwolenia zintegrowane: (32) 238-54-20
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne: (32) 239-12-78
 • Wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych: (32) 239-12-86
 • Rejestracja zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków: (32) 238-56-79
 • Wydawanie zaświadczeń o lasach: (32) 238-54-60
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie: (32) 238-55-32
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 • Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz wypisy i wyrysy z MPZP można otrzymać w formie elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Wniosek o wydanie powyższych dokumentów można złożyć elektronicznie za pomocą platform SEKAP lub ePUAP. Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, który można założyć również przez internet (instrukcja pod linkiem: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany).
 • Wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Informacje o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można pozyskać w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (msip.gliwice.eu), poprzez:
  • PORTAL PLANISTYCZNY (część opisowa) - sprawdzanie przeznaczenia terenu w MPZP aktualnym na dany dzień,
  • GEOPORTAL PLANISTYCZNY (część mapowa) - informacje o obiektach wyświetlanych na mapie oraz zgłaszanie wniosków do MPZP i tworzenie załączników mapowych do wniosków.

Narzędzia pomocy: msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/pomoc.html
Filmy instruktażowe: msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/filmy-instruktazowy.html

 • Wyrysy, wypisy, zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz informacje ogólne z zakresu działania wydziału Planowania Przestrzennego: (32) 338-65-02

WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH

 • Odbiór odpadów komunalnych i współpraca z firmą Remondis: (32)238-54-22, (32)239-13-25.
 • Infrastruktura rowerowa oraz ciągi piesze poza pasem drogowym: .(32)239-11-13, (32) 239-11-32.
 • Oświetlenie uliczne w mieście: (32) 238-54-23.
 • Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną: (32) 238-56-41
 • Transport publiczny: tel. (32) 238-54-26.
 • Utrzymanie czystości w mieście (kosze, przystanki, dzikie wysypiska: tel. (32) 238-54-25.
 • Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. (32) 239-11-58.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA WODAMI
 • Zgłoszenia awarii kanalizacji deszczowej, pompowni, rowów i potoków, a także rozlewisk/zalewisk, braków elementów sieci (tj. wpusty deszczowe, pokrywy studni): (32) 238-54-86, (32) 239-11-14.
 • Wydawanie warunków technicznych oraz uzgodnień projektowych: (32) 239-11-17.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
 • Informacje ogólne oraz dotyczące obsługi inwestora: (32) 238-54-64; (32) 239-12-37.

 • Sprawy załatwiane w wydziale Architektury i Budownictwa: Wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę; Zgłoszenia budowy obiektów lub robót budowlanych nie wymagających pozwoleń na budowę; Zgłoszenia rozbiórek obiektów budowlanych; Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; Rejestracja dzienników budów; Wydawanie zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali: (32) 239-13-37; (32) 239-12-81; (32) 239-12-34; (32) 239-12-90; (32) 238-55-12; (32) 239-13-28; (32) 239-12-64; (32) 239-12-98; (32) 239-11-66; (32) 239-13-12.
 • Udzielenie informacji z zakresu informacji publicznej i z zakresu kwerendy archiwalnej: (32) 238-54-01.
 • Udzielanie informacji z zakresu ochrony konserwatorskiej: (32) 238-55-01; (32) 238-54-64.
 • Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych: (32) 239-12-87; (32) 239-11-30; (32) 239-11-66.
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UWAGA! Ograniczona obsługa klientów zewnętrznych.

 • Dział Sprzedaży: (32) 338-39-51
 • Dział Wspólnot Mieszkaniowych: (32) 338-39-68
 • Dział Lokali Komunalnych: (32) 338-39-65
 • Sekretariat: (32) 239-11-19

Korespondencję elektroniczną należy przesyłać pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stanowiska do obsługi spraw wymagających bezwzględnie osobistego stawiennictwa zostały uruchomione przy ulicach:

 • Górnych Wałów 9
 • Dziewanny 2
 • Reymonta 18

Obsługa jest prowadzona: w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00. Przy stanowisku interesanci będą obsługiwani pojedynczo.

We wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie (32 335-96-00) lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej informacji na stronie opsgliwice.pl.

INNE GLIWICKIE INSTYTUCJE:

POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH

Wszelkie sprawy związane z działalnością Urzędu należy kierować za pośrednictwem:
• poczty tradycyjnej,
• telefonicznie – (32) 231-18-41,
• poczty elektronicznej (e-mail) np. w postaci zeskanowanych dokumentów lub ich zdjęć,
• elektronicznej skrzynki odbiorczej e-PUAP lub platformy praca.gov.pl,
• fax – (32) 231-59-66.

Odwołania od decyzji administracyjnej przyjmowane będą za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-PUAP.

Urząd zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przyjęty sposób komunikacji nie wpłynął w żaden sposób na obsługę klientów.

O dalszym rozwoju sytuacji, PUP Gliwice będzie informował na bieżąco na stronie internetowej Urzędu (gliwice.praca.gov.pl) oraz w mediach społecznościowych.