INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:

„Obsługa techniczna, utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania infrastruktury miejskiego monitoringu wizyjnego za pomocą sieci telekomunikacyjnej”

 

 

Oznaczenie sprawy: CRG.0600.15.2020

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiający:

Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, numer NIP: 6311006640, REGON: 276255335 reprezentowane przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego
na podstawie Zarządzenia Nr
PM-2137/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia
19.03.2020r. oraz Pełnomocnictwa
Prezydenta Miasta Gliwice działa:

    Pełnomocnik Zamawiającego:

    Tomasz Wójcik – Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice

    Centrum Ratownictwa Gliwice    

    ul. Bolesława Śmiałego 2B,

    44-121 Gliwice    

    www.crg.gliwice.pl    

    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    tel.   +48 32/301-98-15

    fax +48 32/301-98-14

 

II. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOSCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

główny przedmiot:

kod CPV: 50.33.20.00-1 - nazwa: Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej,

dodatkowe przedmioty:

kod CPV: 50.33.00.00-7 - nazwa: Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego,

kod CPV: 50.33.10.00-4 - nazwa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych,

kod CPV: 72.31.50.00-6 - nazwa: Usługi zarzadzania siecią danych oraz usługi wspierające,

kod CPV: 32.42.00.00-3 - nazwa: Urządzenia sieciowe,

kod CPV: 44.21.22.00-1 - nazwa: Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe,

kod CPV: 72.31.90.00-4 - nazwa: Usługi dostarczania danych,

kod CPV: 72.31.70.00-0 - nazwa: Usługi przechowywania danych.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

 

„Obsługa techniczna, utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania infrastruktury miejskiego monitoringu wizyjnego za pomocą sieci telekomunikacyjnej”

 

 1. W ramach przedmiotu zamówienia i ceny określonej w § 3 projektu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

 

 1. 1)
  1. utrzymania w należytym stanie technicznym (przeglądy, konserwacje);
  2. ponoszenia opłat za energię elektryczną;
  3. ponoszenia opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych i kanalizacji teletechnicznej;
  4. ponoszenia opłat za dzierżawę powierzchni (gruntów, elewacji, słupów, itp.) pod kamery
   i infrastrukturę towarzyszącą związaną z monitoringiem miejskim;
 1. 2)udostępnienia kamer i infrastruktury należącej do SSM-u wskazanej w Załączniku nr 2 do projektu umowy (w tym specjalistyczny samochód z kamerą obrotową, 8 przenośnych punktów kamerowych i 6 mobilnych stanowisk obserwacyjnych);
 1. 3) dostarczenia w sposób ciągły sygnału (obrazu) z kamer określonych w punktach nr 1) - 2) powyżej do punktów obserwacyjnych (lokalizacji) wskazanych w Załączniku nr 4 do projektu umowy;
 1. 4) zapewnienie możliwości dostarczenia w sposób ciągły sygnału z kamer i infrastruktury należącej do Zarządu Dróg Miejskich (ZDM-u) - Wykaz kamer należących do ZDM-u znajduje się w Załączniku nr 3) do projektu umowy do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 4 do projektu umowy;
 1. 5)dostarczania sygnału z kamer, o których mowa w podpunktach 1), 2) i 4) powyżej musi odbywać się na warunkach określonych poniżej:

a)    dostarczanie i udostępnianie sygnału wizyjnego do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 4 do projektu umowy w sposób ciągły (tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu),

b)    świadczenie usługi dostarczenia sygnału wizyjnego do lokalizacji wskazanych
w Załączniku nr 4 do projektu umowy
, ze specjalistycznego, wyposażonego w kamerę obrotową samochodu należącego do Wykonawcy („mobilna kamera”) – do prowadzenia monitoringu dowolnych miejsc na terenie miasta Gliwice, z uwzględnieniem następujących warunków:

-      - świadczenie usługi z zachowaniem gotowości do jej realizacji po stronie Wykonawcy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, na każde wezwanie ze strony Zamawiającego,

-      - Wykonawca musi dotrzeć samochodem z kamerą w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Gliwice, w czasie nie dłuższym
niż 4 godziny od momentu przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego
do Wykonawcy i rozpocząć dostarczanie sygnału wizyjnego – Wykonawca musi zapewnić istnienie punktu przyjęć zgłoszeń telefonicznych, faksowych
i mailowych, o konieczności wykonania ww. usługi. Każdorazowe zgłoszenie telefoniczne będzie niezwłocznie potwierdzone przez Zamawiającego faksem, bądź mailem, podanymi przez Wykonawcę i wpisanymi w Protokole z negocjacji;

c)    zapewnienia gotowości do świadczenia usługi dostarczania i udostępniania sygnału wizyjnego do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 4 do projektu umowy z 8 przenośnych punktów kamerowych. Zmiana lokalizacji każdego z przenośnych punktów kamerowych nastąpi nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Dla każdej lokalizacji przenośnego punktu kamerowego wszelkie uzgodnienia dotyczące lokalizacji i montażu są po stronie Wykonawcy. W przypadku braku zgody zarządcy terenu, niezależnej od Wykonawcy, lokalizacja przenośnego punktu kamerowego będzie ponownie uzgadniana z Zamawiającym; Za wyjątkiem lokalizacji na terenach zarządzanych przez Miasto lub jednostki miejskie – wówczas o zgodę na umiejscowienie przenośnego punktu kamerowego wystąpi pełnomocnik Zamawiającego – Centrum Ratownictwa Gliwice;

d)    udostępnianie sprzętu niezbędnego do odbioru sygnału wizyjnego ze wszystkich kamer (tj. kamer, o których mowa w punktach 1), 2) i 4) powyżej (w tym specjalistyczny samochód z kamerą obrotową, 8 przenośnych punktów kamerowych i 6 mobilnych stanowisk obserwacyjnych);

f)     nagrywanie i archiwizowanie materiału z każdej kamery (za wyjątkiem kamer będących własnością ZDM-u wskazanych w Załączniku nr 3 do umowy, z których sygnał nagrywany i archiwizowany jest przez ZDM), przenośnego punktu kamerowego, w tym również kamery mobilnej przez okres 30 dni następujących po dniu nagrania,
przy wykorzystaniu do tego celu własnych środków i sprzętu Wykonawcy, a także sprzętu Zamawiającego, wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 do umowy oraz w Załączniku nr 1a do projektu umowy - w ramach wynagrodzenia umownego,

g)    zapewnienie dostępu we wszystkich lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 4
do projektu umowy - do zarchiwizowanych nagrań ze wszystkich kamer wskazanych
w Załącznikach nr 1, 2, 3 do projektu umowy -
(dostęp do zarchiwizowanych nagrań
z kamer
będących własnością ZDM-u, wskazanych w Załączniku nr 3 do projektu umowy – dokonywany jest za pomocą zrealizowanej w 2019 roku integracji systemów ZDM -u i SSM).

 1. Przez prawidłową realizację umowy przez Wykonawcę, w tym utrzymanie infrastruktury monitoringu wizyjnego w należytym stanie technicznym, Strony zgodnie rozumieją taki stan,
  w którym infrastruktura umożliwia prawidłowe i bezpieczne korzystanie z tejże infrastruktury, zgodnie z jej celem i przeznaczeniem.
 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu i jego następcom prawnym gwarancji jakości w zakresie dostarczania sygnału wizyjnego z miejskiego monitoringu wizyjnego i w zakresie obsługi technicznej, utrzymania i zapewnienia ciągłości działania infrastruktury miejskiego monitoringu wizyjnego, na czas obowiązywania umowy na następujących warunkach:
 •       w razie utraty sygnału wizyjnego (obrazu) i/lub braku możliwości dostępu do zarchiwizowanych nagrań z kamer monitoringu wizyjnego miasta Gliwice, w którejkolwiek lokalizacji (stanowiska obserwacyjnego) wskazanej w Załączniku nr 4 do projektu umowy, stanowiącym integralną część umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia pełnej sprawności lokalizacji (stanowiska obserwacyjnego).


Przez pełną sprawność
lokalizacji (stanowiska obserwacyjnego) wskazanej w Załączniku nr 4 do projektu umowy Strony rozumieją stan realizacji obowiązków umownych przez Wykonawcę, w którym operator może w pełnym zakresie obserwacji i sterowania korzystać w danej lokalizacji (na danym stanowisku obserwacyjnym) ze wszystkich kamer monitoringu wizyjnego miasta Gliwice, wyszczególnionych w Załącznikach nr 1, 2 i 3 do projektu umowy, oraz posiada dostęp do zarchiwizowanych nagrań z wyżej wymienionych kamer monitoringu wizyjnego miasta;

 •         w razie awarii elementów infrastruktury określonych w Załączniku nr 1 do umowy oraz
  w Załączniku nr 1a do umowy, Wykonawca dokona napraw w ramach wynagrodzenia
  z projektu umowy; naprawy, o których mowa powyżej nie obejmują kosztów dostawy elementów infrastruktury koniecznych do wymiany;
 •       Wykonawca musi zagwarantować istnienie wyznaczonego całodobowego punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych do kontaktu telefonicznego, e - mailowego w celu zgłaszania wniosków o wykonanie usługi gwarancyjnej. Przyjmowanie zgłoszeń o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu systemu monitoringu wizyjnego będzie dokonywane telefonicznie przez cały okres gwarancji jakości. Każdorazowe zgłoszenie telefoniczne będzie niezwłocznie potwierdzone przez Zamawiającego, bądź mailem.
  Przywrócenie pełnej sprawności lokalizacji zostanie zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu na adres: pczk‑gliwice
  @poczta.crg.gliwice.pl.

       Zgłoszenie przywrócenia sprawności działania lokalizacji przez Wykonawcę zostanie potwierdzone przez Zamawiającego, faksem bądź mailem do Wykonawcy w czasie do 40 minut od momentu zgłoszenia. Jeśli usterka nie została w całości usunięta Zamawiający dokona ponownego zgłoszenia usterki. Brak przekazania przez Zamawiającego informacji zwrotnej do Wykonawcy w ciągu 40 minut od jego zgłoszenia traktowane będzie jako potwierdzenie (uznanie przywrócenia sprawności działania) przez Wykonawcę.

       Formularz zgłoszenia usterki stanowi Załącznik nr 5 do umowy i stanowi jej integralną część.

 

 1. Wykonawca obowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego i jego następców prawnych o każdorazowej zmianie adresu (siedziby), zmiany numeru telefonu (punktu zgłoszeń gwarancyjnych) - pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej za zaniechania, z dodatkowym zastrzeżeniem, że wszelkie pisma i informacje wysłane przez Zamawiającego na wskazane adresy (numery telefonu) Wykonawcy uważać się będzie za prawidłowo doręczone.
 2. Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego wynikające z realizacji projektu umowy, w tym sprawowania nadzoru nad zadaniem wykonuje Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bolesława Śmiałego 2B, reprezentowane przez Dyrektora.

III. SZACUNKOWA WARTOSC ZAMÓWIENIA (wartość bez VAT):

979 166,66 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMÓWIENIA:

Śląska Siec Metropolitalna Sp. z o.o., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie

 

V. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

Art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wskazane wyżej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433);

 

VI. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY:

Od dnia 01.04.2020 do upływu dnia 31.08.2020 r.

 

VII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY ZAMIESZCZONA NA BIP CRG, ORAZ NA STRONIE WWW.CRG.GLIWICE.PL W DNIU 25.03.2020 R.

 

Informacja uzupełniająca

 

Zgodnie z przywołanym art. 6 wskazanej powyżej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - do zamówień publicznych na usługi związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

Monitoring mający swe źródło w treści artykułu 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) ma na celu zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Monitoring wizyjny w obecnym czasie pandemii COVID-19 ma olbrzymie znaczenie dla podejmowania różnego rodzaju czynności związanych właśnie z zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS- CoV-2.

Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych niezależnie od obecnego stanu epidemii COVID – 19, kierując się transparentnością wydatkowania środków publicznych – zamieszcza powyższą