Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

warsztaty fot. materiały GCOP

W Gliwicach funkcjonuje około 500 zarejestrowanych organizacji pozarządowych, działa w nich społecznie wielu mieszkańców. Zajmują się między innymi pomocą społeczną; kulturą, sztuką, dziedzictwem; mniejszościami narodowymi, wyznaniowymi i etnicznymi; edukacją i wychowaniem; rozwojem nauki, zainteresowań i hobby; promocją zdrowia; technologiami i społeczeństwem informacyjnym; działalnością na rzecz niepełnosprawnych; sportem i rekreacją. W jak najlepszym wypełnianiu tych zadań wspomaga organizacje miasto, oferując wsparcie finansowe oraz zasoby Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Na stronie www.gcop.gliwice.pl i kultura.gliwice.eu zostało opublikowane sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019. Sam program jest dokumentem regulującym zasady i określającym formy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Prace związane z tworzeniem i sprawozdaniem z Programu prowadzi Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) wraz z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gliwickimi organizacjami pozarządowymi oraz Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach. Współpraca miasta i organizacji ma dwojaki aspekt: pozafinansowy i finansowy.

GCOP wspiera, szkoli i promuje

Pozafinansowe formy współpracy Miasta Gliwice z organizacjami opierają się głównie na działalności Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – jednostki organizacyjnej powołanej do wspierania organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, społeczników i wolontariuszy działających na rzecz mieszkańców miasta.

Do dyspozycji gliwickich organizacji oddano zasoby GCOP. Na podstawie podpisanych porozumień o współpracy z GCOP (280 w 2019 r.) organizacje, społecznicy i grupy nieformalne korzystały z sal na spotkania, zaplecza biurowego, sprzętu multimedialnego, wykorzystywały adresy filii jako adres siedziby lub korespondencyjny. Wspieranie organizacji pozarządowych to nie tylko udostępnianie zasobów GCOP, ale także możliwość wymiany doświadczeń, promocja, specjalistyczne szkolenia i porady.

Dzięki wsparciu GCOP w 2019 r. zostało zarejestrowanych 11 nowych organizacji. Okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń była zorganizowana jesienią konferencja #coNoweGO, a wielkim świętem wszystkich wolontariuszy – grudniowe miejskie obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, podczas których jako gwiazda wieczoru wystąpił Artur Andrus.

W 2019 r. w Gliwicach funkcjonowało aż 16 klubów seniora. Ich inicjatywy były również wspierane przez GCOP. Kluby działały i działają nadal w dzielnicach, blisko miejsc zamieszkania seniorów. Integrują społeczność i oferują ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego. Z myślą o seniorach GCOP prowadził w ubiegłym roku dwa projekty: Baśniowe Babcie oraz Akademia Wolontariatu Seniorów. Siłą napędową wszystkich tych działań byli mieszkańcy Gliwic – ich chęć robienia czegoś dla innych, ale i dla samych siebie.

Warto wspomnieć jeszcze o projektach unijnych, związanych z aktywnością społeczną i wspieraniem organizacji. W 2019 r. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych realizowało dwa takie projekty: „Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I” (związany z aktywizacją mieszkańców dzielnicy Baildona) i „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0”. Ponadto formy współpracy pozafinansowej obejmują m.in. wspólne podejmowanie działań, promocję działań stowarzyszeń i fundacji (w tym m.in. akcji „1% podatku na rzecz gliwickich OPP”, konsultowanie projektów aktów normatywnych (24 projekty uchwał Rady Miasta Gliwice w 2019 r.) czy tworzenie zespołów opiniująco-doradczych. W roku 2019 funkcjonowały: Powiatowa Rada Rynku Pracy w Gliwicach, Powiatowa Społeczna
Rada ds. Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice, Rada Sportu, Rada Seniorów Miasta Gliwice, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach oraz zespoły branżowe: ds. kultury oraz ds. turystyki, krajoznawstwa i ekologii.

Zastrzyk gotówki od miasta

Drugi aspekt współpracy miasta i organizacji ma wymiar finansowy. W 2019 roku Miasto Gliwice łącznie przekazało 37 717 134,64 zł organizacjom pozarządowym na realizację zadań związanych m.in. z pomocą społeczną, kulturą fizyczną i sportem, turystyką i krajoznawstwem, edukacją i wychowaniem, kulturą i sztuką, działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, ochroną zdrowia,przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, nieodpłatną pomocą prawną.

Bazując na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, miasto ogłosiło 38 otwartych konkursów ofert, w ramach których przekazało 4 578 069,64 zł oraz 198 479,00 zł w postaci tzw. małych grantów. Ponadto miasto przekazało 3 254 428,59 zł w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych, 18 820 600,00 zł w oparciu o ustawę o sporcie, 10 648 158,44 zł w oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, 180 310,68 zł w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 1000 zł w oparciu o uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. W 2019 roku prezydent Gliwic przyznał 102 patronaty pozafinansowe oraz 9 ze wsparciem finansowym na kwotę 28 600 zł, a Przewodniczący Rady Miasta – 8 patronatów pozafinansowych oraz 6 ze wsparciem finansowym na kwotę 7 488,29 zł.

Cały zakres współpracy finansowej i pozafinansowej znajduje się w Sprawozdaniu z wykonania Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019, które jest udostępnione na stronie gcop.gliwice.pl/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-za-2019-rok.