Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Na terenie Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Projekt jest przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i realizowany również w powiecie gliwickim. Pomoc prawna jest bezpłatna.

Starosta Gliwicki informuje, że z dniem 2 stycznia 2020 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego tj.
⦁ w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, 44-194 Knurów – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
⦁ w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
⦁ w Gminie Sośnicowice, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
⦁ w Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
⦁ w Gminie Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych.
będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 32 338 37 29 dostępnego od 2 stycznia 2020 r. oraz mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 

KOMUNIKAT WS. DZIAŁANIA
PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA  OBYWATELSKIEGO 
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).
Powiat Gliwicki informuje, że porady prawne oraz porady obywatelskie udzielane osobiście przez radców prawnych, adwokatów oraz doradców obywatelskich w punktach mieszczących się w:
•Gminie Knurów przy ul. Szpitalnej 29 (ZSZ nr 2),
• Gminie Pyskowice przy ul. Strzelców Bytomskich 3 (Urząd Miasta Pyskowice
• Gminie Sośnicowice, Szprynek 1 (OPS),
• Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26 (Urząd Gminy),
• Gminie Wielowieś, ul. Główna 1 (Urząd Gminy).
zostały  zawieszone do odwołania.

UWAGA Porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail.
Osoby chcące skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość powinny pobrać wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego z:
- strony internetowej Powiatu Gliwickiego - www.starostwo.gliwice.pl (ogłoszenia)
- Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach w zakładce nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie -https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/8443001,
- poprzez witrynę publiczną poświęconą NPP i NPO - https://np.ms.gov.pl.
 
 
Wniosek należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod numer 32 338 37 03, a następnie należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.
W przypadku osób nieposiadających dostępu do internetu (osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem można złożyć ustnie przez telefon (numer telefonu 32 338 37 29).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 338 37 29
 

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Mediacje w 2020 r.

Kto może skorzystać.
Z nieodpłatnych porad obywatelskich może skorzystać każda osoba.
Z nieodpłatnych porady prawnych, osoba uprawniona której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie przebywają wyłącznie: osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, osoba uprawniona, a także osoby, na których obecność osoba uprawniona wyraziła zgodę.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.
Więcej informacji w zakładce pt. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne porady obywatelskie dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczającym trudności w komunikowaniu się
W 2020 ROKU MEDICJA W KAŻDYM Z PUNKTÓW.
Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.
4) przeprowadzenie mediacji - Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem – adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.
 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
• poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• nieodpłatną mediację, lub
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE BĘDĄ OBEJMOWAŁY:
• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej,
• podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.
W razie potrzeby, sporządzany będzie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomagana jego realizacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.
 
Forma zapisu.
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nrn32 338 37 29 oraz mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 2 stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
•wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
•sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
•nieodpłatną mediację, lub
•sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Od 2 stycznia 2019 roku nieodpłatne porady obywatelskie będą obejmowały:
•działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej,
•podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.
W razie potrzeby, sporządzany będzie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomagana jego realizacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.
 
Animacyjny filmik edukacyjny z zakresu mediacji - tutaj
Animacyjny filmik edukacyjny z zakresu praw konsumenta - tutaj
Animacyjny filmik edukacyjny z zakresu cyberprzemocy - tutaj