Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Trans Tritia fot. T. Bulenda, ŚCL, M. Baranowski

Cztery sąsiadujące regiony z trzech państw Europy Środkowej i jeden główny cel – połączyć i usprawnić transport towarów drogą lądową, kolejową i wodną na obszarze Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, zwłaszcza zaś na terenach pogranicza. Liderem szeroko zakrojonego i dobiegającego końca międzynarodowego projektu TRANS TRITIA jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach, koordynująca współpracę instytucji z przygranicznych regionów Czech, Polski i Słowacji.

Województwo Śląskie, Województwo Opolskie (w początkowej fazie działań) oraz czeski Kraj Morawsko-Śląski i Kraj Żyliński na Słowacji od prawie ośmiu lat współpracują w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) pod nazwą TRITIA. Trzyletni, ambitny projekt TRANS TRITIA o wartości ok. 1,24 mln euro wystartował pod koniec listopada 2017 roku. Dziś czas na jego podsumowanie.

Założeniem TRANS TRITII było m.in. o opracowanie strategicznych założeń i dokumentów dotyczących możliwości rozwoju przygranicznego, przyjaznego środowisku transportu towarowego na obszarze objętym projektem, we wszystkich formach – zarówno z wykorzystaniem sieci drogowej i kolejowej, jak i transportu wodnego. W tej sferze działań strona polska odpowiadała za opracowanie strategii transportu multimodalnego, słowaccy partnerzy za stworzenie transportowych modeli matematycznych, natomiast Czesi zajęli się branżowymi planami działania. Duży nacisk położono na kwestie ograniczenia negatywnego wpływu przewozu towarów na środowisko oraz na rozwiązywanie problemów transgranicznych (np. likwidację „wąskich gardeł” w transporcie lądowym i kolejowym). Temu celowi służyła zwłaszcza wymiana dobrych praktyk oraz wspólne działania w ramach konsorcjum składającego się z Polski, Czech i Słowacji.

Aby w nadchodzących latach lepiej zarządzać transportem towarów na obszarze TRITII, nie wystarczyło gruntownie zbadać potencjał poszczególnych regionów. W projekcie skupiono się na możliwościach działających tam węzłów intermodalnych, korytarzu wodnym Odry, zwłaszcza zaś na głównym korytarzu Bałtyk – Adriatyk, który ma kluczowe znaczenie na terenie TRITII. Wypracowane w projekcie rozwiązania zaprezentowano 13 października podczas 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020, wchodząc w skład konsorcjum składającego się z Polski, Hiszpanii, Portugalii oraz Rumunii.

Projekt „TRANS TRITIA. Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze TRANS TRITIA” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe. Polsko-czesko-słowackie konsorcjum projektu tworzą Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju (lider projektu), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Morawsko-Śląskiego Kraju (Czechy), Instytut Badawczy Transportu (Słowacja), Transport designing ltd. (Czechy) oraz Uniwersytet Żyliński (Słowacja).

https://www.facebook.com/transtritia