Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Kolejne wsparcie PFRON-u
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił kolejnego wsparcia finansowego placówkom, których podopiecznymi są mieszkańcy powiatu gliwickiego.  22 lipca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie, podczas którego przekazane zostały umowy w sprawie dofinansowania do czterech takich zadań.

W ramach PFRON-owskiego Programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” dofinansowanie przyznane zostało na zakup trzech mikrobusów dla placówek opiekuńczych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w jednym z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki projektom Powiatu Gliwickiego dofinansowanie do zakupu mikrobusów otrzymały Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy, działające w strukturach Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie oraz Dzienny Dom „Senior+” w Pyskowicach, zaś Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Pyskowicach dostały dofinansowanie do zakupu i montażu rolet zewnętrznych oraz systemu alarmowego.
Łącznie jest to ponad 273 tys. zł. Podczas spotkania w starostwie umowy na dofinansowanie wręczył Jan Wroński – dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON w Katowicach w towarzystwie wicestarosty gliwickiego Adama Wojtowicza oraz dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Marcina Chroszcza. Odebrali je: burmistrz Pyskowic – Adam Wójcik, kierownik WTZ „Tęcza” w Pyskowicach – Małgorzata Peteja i dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie – Krzysztof Gołuch.

Mikrobusy zakupione dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zwiększą mobilność mieszkańców i podopiecznych tych ośrodków, zaś w WTZ nastąpi poprawa posiadanej infrastruktury. W czasie spotkania dyrektor Jan Wroński chwalił dobrą współpracę z Powiatem Gliwickim oraz umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania środków PFRON-u przez nasz samorząd powiatowy.

- Dziękuję za kolejne dotacje przyznane na wyrównywanie szans i zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji zawodowej i społecznej – mówił wicestarosta Adam Wojtowicz. – Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku z tego programu nasz powiat otrzymał dotację na montaż windy zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, dzięki czemu ta nasza placówka oświatowa stała się w pełni dostępna dla uczniów z niepełnosprawnością. W tym roku z kolei dostaliśmy dofinansowanie do budowy placu parkingowego dla osób z niepełnosprawnością przy tej szkole. W planach mamy kolejne inwestycje, do których także będziemy ubiegać się o dofinansowanie z PFRON-u.

- Ogromnie cieszymy się z przyznanych środków – dodaje Barbara Terlecka-Kubicius, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, które z ramienia Powiatu Gliwickiego jest realizatorem czterech projektów, jakie otrzymały dofinansowanie: „Słoneczny mikrobus dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Knurowie”, „Kolorowy mikrobus dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie”, „Mobilny Senior w Pyskowicach” oraz „Ochrona WTZ Tęcza w Pyskowicach”.