Czy wiesz, że policjant w określonych sytuacjach może wydać Ci polecenie określonego zachowania się?

Naturalną sprawą jest, że ludzie dorośli nie czują się komfortowo, kiedy ktoś obcy wydaje im polecenie określonego zachowania się. Policjant jest jednak funkcjonariuszem publicznym i w sytuacjach zapisanych w prawie może nam wydawać polecenie. Zdecydowały o tym zapisy Ustawy o Policji oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.

Zatem: Policjant wykonując czynności zapisane w prawie (art. 14 Ustawy o Policji) ma prawo do wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonywania czynności takich jak na przykład:

  • legitymowanie;
  • zatrzymywanie osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
  • zatrzymywanie osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego;
  • zatrzymywanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;
  • pobieranie od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków;
  • dokonywanie kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego;
  • dokonywanie sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie lub w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego lub;
  • wykonywanie innych czynności służbowych podejmowanych w za­kresie i w celu realizacji ustawowych zadań Policji lub w granicach niezbędnych do ochrony przed zatarciem śladów przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnej realizacji zadań Policji albo uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa lub wykroczenia.

Warto wiedzieć: niestosowanie się do poleceń policjanta stanowi wykroczenie zapisane w art. 65 a Kodeksu wykroczeń:

„Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.