Konkurs, w jaki zaangażowali się dzielnicowi z III komisariatu, wpisuje się w kalendarz corocznych działań profilaktycznych naszych policjantów. Podzielono go na trzy etapy: plastyczny, wiedzy i sprawnościowy.


Każde przedszkole, które chciało wziąć udział w konkursowych zmaganiach, musiało najpierw wykonać pracę plastyczną. Osiem najlepszych zespołów zakwalifikowało się do testu wiedzy. Do ostatniego, trzeciego etapu, dostanie się pięć zespołów, które rozwiążą najlepiej test. W jury zasiadają dyrektorki z przedszkoli nr 6 i 21 oraz zastępca III KP nadkom. Dariusz Fuks. W zakwalifikowanych w II etapie placówkach pojawią się dzielnicowi i przeprowadzą z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeństwa.
Poniżej daty poszczególnych etapów.

• 20 kwietnia, godz. 9.00-12.00: konkurs wiedzy – przedszkole nr 21
• 23 kwietnia, godz. 10.00-12.00: test sprawnościowy – OSiR, Gliwice, ul. Akademicka (prowadzą dzielnicowi III KP)

 

 

 

 

Regulamin Gliwickiego Konkursu „BEZPIECZNA WIOSNA 2018”
1. TEMATYKA KONKURSU:
1.1. I etap – Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna Wiosna 2018” - zilustrowanie zasad
lub zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego w domu, przedszkolu i podwórku.
1.2. II etap – konkurs wiedzy „Bezpieczna Wiosna 2018” - przeprowadzenie testu
wiedzy w zespołach 3 - osobowych na temat zasad bezpieczeństwa.
1.3. W każdym z przedszkoli, które zakwalifkuje się do II etapu zostaną
przeprowadzone dwa spotkania z Dzielnicowymi. Tematyką spotkań będzie
bezpieczeństwo w domu, przedszkolu i podwórku oraz zasady pierwszej pomocy.
1.4. III etap – konkurs sprawnościowy - wyścigi rzędów sześciu najlepszych drużyn
w zespołach 5 – osobowych wyłonionych w II etapie
2. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:
2.1. Organizatorzy: Dzielnicowi z Komisariatu Policji III w Gliwicach ul. Pszczyńska 20,
44- 100 Gliwice,
2.2. Współorganizatorzy: Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach ul. Młodych
Patriotów 10, 44-100 Gliwice i Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21
w Gliwicach ul. Górnych Wałów 19, 44-100 Gliwice, Politechnika Śląska Gliwice
2.3. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2018 r. i trwa do 23 kwietnia 2018 r.
2.4. Konkurs składa się z III etapów (konkurs plastyczny, konkurs wiedzy, konkurs
sprawnościowy).
2.5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 kwietnia 2018 r.
2.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania konkursu.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
3.1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6 lat.
3.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie do 30 marca
pracy konkursowej oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna
prawnego na adres: Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach ul. Młodych
Patriotów 10, 44-100 Gliwice.
3.3. Po wyłonieniu przez jury najlepszych dziesięciu prac, wytypowane zostaną
przedszkola, które będą zakwalifkowane do II etapu – testu wiedzy (zespoły 3 -
osobowe).
3.4. II etap konkursu odbędzie się nie później niż do 15 kwietnia 2018 r. w Przedszkolu
Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach ul. Górnych Wałów 19, 44-
100 Gliwice.
3.5. Do III etapu zostanie zakwalifkowanych sześś najlepszych zespołów.
3.6. III etap odbędzie się na terenie Hali MOSIR przy ulicy Akademickiej i będzie
poprowadzony przez Dzielnicowych z Komisariatu Policji III w Gliwicach nie później niż
23 kwietnia 2018 r.
3.7. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w pkt. 2.2. – 2.6.
oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu.
3.8 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do nich
z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań operatorów pocztowych lub frm
kurierskich.
3.9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych
lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje
odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.
4. ZASADY KONKURSU:
4.1. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką
rysunkową lub malarską, pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o
maksymalnym formacie A3. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być
przygotowane przy użyciu programów komputerowych.
4.2. Do konkursu mogą byś zgłaszane prace wykonane indywidualnie lub grupowo.
4.3. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłaś dowolną liczbę prac konkursowych.
4.4. Format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy
plastycznej nie może byś mniejszy niż A4 (210 mm × 297 mm) i większy niż A3 (297 mm
× 420 mm).
4.5. Do prac konkursowych Uczestnik jest zobowiązany dołączyś następujące informacje
o sobie:
a) imię i nazwisko,
b) rok urodzenia,
c) imię i nazwisko opiekuna prawnego,
d) wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu podpisaną przez opiekuna prawnego.
4.6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie
została wykonana przez inne osoby.
4.7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na
prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatorów oraz
w publikacjach przez nich wydawanych.
4.8. Konkurs jest moderowany przez Organizatorów. Moderacja w konkursie polega na
prawie Organizatorów do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności
poinformowania o tym Uczestnika, pracy, która:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie
(np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.4,
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.
4.9. Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs.
5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:
5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez
Organizatorów.
5.2. W skład Jury będą wchodziły takie osoby jak: Komendant KP III G-ce, Dyrektorzy
w/w placówek współorganizujących konkurs.
5.2. Jury kierowaś się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:
a) wartośś artystyczna pracy,
c) spójnośś przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu plastycznego, określonym
w pkt. 3.1.
5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5.2 oraz punktacje z etapu II i III
przyzna nagrody:
a) 3 nagrody główne,
b) 3 wyróżnienia.
5.5. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród.
6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:
6.1. Po rozstrzygnięciu konkursu plastycznego lista laureatów i przedszkoli
zakwalifkowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.gliwice.slaska.policja.gov.pl.
6.2. Wychowawcy z przedszkoli zostaną powiadomieni o zakwalifkowaniu się do II
etapu telefonicznie
6.3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu III etapu na terenie Hali
MOSIR Gliwice.
6.4. O dokładnym terminie II i III etapu zostaną poinformowani wychowawcy
telefonicznie.
6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia
w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata konkursu.
6.6. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie
konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, uczestnicy konkursu wyrażają
zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz wieku, informacji o otrzymanej
nagrodzie na stronach internetowych Organizatorów, w publikacjach wydawniczych
Organizatorów oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane
z podaniem wyników konkursu.
6.7.Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych do celów konkursu.
7. PRAWA AUTORSKIE:
7.1. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) poprzez dokonanie zgłoszenia,
oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa
pokrewne do przesłanej pracy.
7.2. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) upoważnia nieodpłatnie Organizatorów
do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym
celu, a w szczególności, choś niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach
Organizatorów, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.
7.3. Uczestnik (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac
rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7.4. Uczestnik (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na publikowanie
i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko oraz wiek.
7.5. Uczestnik (jego opiekun prawny) zgadza się na publikację swojego wizerunku
wykonanego podczas uroczystości wręczania nagród.
7.6. Ponadto Uczestnik (jego opiekun prawny) zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia
za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności
wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki
publicznego udostępniania prac.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
8.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej
www.gliwice.slaska.policja.gov.pl
8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierowaś na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
8.3. Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu przez Uczestnika może oznaczaś jego
wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pliki do pobrania

  • 72.44 KB
  • 18.86 MB
  • 64.47 KB