Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

fot. Pixabay

Pierwszy kwartał to czas rozliczeń podatkowych. Od najbliższego weekendu mieszkańcy płacący podatek od nieruchomości, podatek rolny lub leśny zaczną otrzymywać decyzje o wysokości podatku na ten rok.

Wszystkie decyzje ustalające wysokość należności na 2018 rok są już przygotowane i gotowe do rozniesienia. Ich doręczanie mieszkańcom rozpocznie się 9 lutego. Termin zapłaty pierwszej raty ww. podatków przypada na 15 marca, jednak dla wielu mieszkańców będzie to jedyny termin zapłaty, bowiem jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płaci się jednorazowo właśnie w terminie pierwszej raty.

Decyzje są doręczane przez pracowników Urzędu Miejskiego w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz. 20.00.

Otrzymają je wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, każdy ze współwłaścicieli dostaje swój egzemplarz decyzji. Wskazany w niej podatek jest ustalony łącznie dla wszystkich współwłaścicieli, a nie odrębnie dla każdego z nich – wyjaśnia Alicja Knyps, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat UM.

Decyzje zawierają indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłaty. Aby uniknąć kolejek w kasach urzędu, warto zapłacić podatek za pośrednictwem banków. Od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Urzędu Miejskiego, realizowanych we wszystkich placówkach ING Banku Śląskiego S.A., nie są pobierane dodatkowe prowizje.

W tym roku wraz z decyzjami pracownicy będą także doręczać zawiadomienia o zmianie od 1 kwietnia 2018 r. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Zawiadomienia będą doręczane tym właścicielom nieruchomości zamieszkałych, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłaty; w przypadku nieruchomości w budynkach wielolokalowych zawiadomienia są wysyłane wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej.

Termin płatności tej opłaty w zmienionej wysokości za II kwartał b.r. upływa 15 lipca.

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynika z uchwały Rady Miasta Gliwice z 14 grudnia 2017 r. (nr XXXIII/745/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty). (mt/po)