Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

alkohol

Do naszej jednostki wpłynęła informacja dotycząca nielegalnej sprzedaży napojów alkoholowych, która miała odbywać się w jednym z lokali gastronomicznych mieszczącym się w centrum miasta. Po przybyciu we wskazane miejsce ustaliliśmy, iż w lokalu na półkach znajduje się alkohol, a sprzedawczyni oświadczyła, że rzeczywiście jest on sprzedawany. Strażnicy poprosili pracującą w lokalu osobę o okazanie wymaganych na sprzedaż zezwoleń. Po przedstawieniu przez pracownika stosownych dokumentów, okazało się, że ważność zezwoleń na handel alkoholem upłynęła w czerwcu bieżącego roku w związku z brakiem ważnego tytułu prawnego do ww lokalu. W związku popełnionym przestępstwem sprawę przekazano Policji. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Art. 43 ust. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.