Powstają nowe pracownie
W Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach trwają prace remontowe, mające na celu utworzenie dwóch nowych pracowni do nauki zawodu technik logistyk. Taką pracownię zyska także Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, zaś Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie będzie miał dwie nowe pracownie dla techników spawaczy.

W „Konopnickiej” pracownie powstają w dwóch byłych klasach, które są gruntownie przebudowywane.  W ramach prowadzonych obecnie robót budowlanych renowacji poddawane są ich sufity i ściany, wymienia się wykładziny podłogowe wraz z podbudową, a także stolarkę drzwiową, instalację elektryczną i oświetleniową, wykonywana jest instalacja  niskoprądowa oraz modernizowana instalacja c.o. Koszt tych robót to ponad 275 tys. zł.

- Jest to kolejny etap przedsięwzięcia, mającego na celu utworzenie w naszej szkole dużego zaplecza do nauki przedmiotów logistycznych i spedycyjnych – mówi Edyta Mierzwa, dyrektorka „Konopnickiej”. – Myślę tutaj głównie o pracowniach transportowych czy magazynowych. Jestem pewna, że te pracownie będą wykorzystywane w bardzo wysokim stopniu, a świadczy o tym trwająca w tej chwili rekrutacja, która pokazała bardzo duże zainteresowanie młodzieży naszą ofertą edukacyjną. Planowaliśmy utworzyć jedną klasę technika logistyka na 30 osób, a w tej chwili mamy 60 chętnych. Na pewno więc te pracownie będą w pełni obłożone i wykorzystywane przez uczniów bardzo intensywnie.

Remont wykonywany jest w zakresie realizowanego przez Powiat Gliwicki projektu „Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT. Celem tego projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk oraz technik spawacz w trzech placówkach objętych projektem – oprócz „Konopnickiej” są to również Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego i Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, gdzie obecnie również trwają prace przy tworzeniu nowych pracowni.

- Wartość tego projektu wynosi blisko 1,9 mln zł, w tym ponad 1,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne – informuje wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz. – Jego realizację rozpoczęliśmy w sierpniu 2020 roku, a zakończenia planowane jest w grudniu 2021 roku.  W ramach projektu zostanie również zakupione niezbędne wyposażenie specjalistyczne wszystkich pięciu pracowni. Dodatkowo dla Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego, w celu dostosowania placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych, będzie  zakupiony schodołaz. Cieszę się, że dzięki temu projektowi Powiat Gliwicki będzie mógł w swoich szkołach jeszcze lepiej rozwijać nowoczesne kształcenie zawodowe w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy.