Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Stypendia dla uczniów szkół górniczych zatwierdzone w JSW
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o ufundowaniu stypendiów uczniom szkół o profilu górniczym, z którymi Spółka zawarła porozumienie - wśród nich jest Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Stypendia mają zachęcić absolwentów do pracy w kopalniach JSW.

Porozumienie w tej sprawie zawarto 15 marca. Wysokość stypendium będzie wynosić 250 zł brutto miesięcznie począwszy od roku szkolnego 2018/2019. Pieniądze zostaną wypłacone osobom kształcącym się w szkołach, z którymi Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła porozumienia. Do otrzymania takiego stypendium uprawnieni będą ci uczniowie, którzy w miesiącu, za który przyznawane jest stypendium nie mieli nieusprawiedliwionej nieobecności. Ponadto po zakończeniu każdego roku szkolnego Jastrzębska Spółka Węglowa przyzna nagrodę specjalną dla trzech najlepszych uczniów klas górniczych z każdej szkoły objętej porozumieniem: 1 500 zł, 1 000 zł oraz 800 zł brutto. Oczywiście niezaliczenie roku wiąże się z przymusem zwrotu stypendium.

– Mamy świadomość, że w związku z kryzysem, jaki dotknął branżę górniczą w poprzednich latach, młodzież ostrożnie podchodzi do pracy w górnictwie. Dlatego musieliśmy podjąć odpowiednie kroki, aby zachęcić młodych ludzi do nauki zawodu górnika i w ten sposób zapewnić sobie wykwalifikowaną kadrę w naszych kopalniach – informuje Daniel Ozon, prezes JSW.

Absolwenci objęci programem stypendialnym zobowiązani zostaną do podjęcia pracy w kopalniach JSW, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Spółki.

W ubiegłym roku Jastrzębska Spółka Węglowa na nowo podjęła inicjatywę współpracy ze szkołami kształcącymi w zawodach górniczych. Do tej pory podpisano pięć porozumień. Szkoły objęte programem stypendialnym to: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Porozumienia Jastrzębskiego w ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju w Zespole Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Jest to kolejny krok w pozyskaniu wykwalifikowanego pracownika, jaki podejmuje Zarząd JSW S.A. Od stycznia w Spółce obowiązuje wsparcie finansowe dla studentów kierunków górniczych, mechanicznych i elektrycznych oraz dodatkowy urlop na napisanie pracy inżynierskiej czy magisterskiej. Spółka realizuje również podpisane porozumienia dotyczące zatrudnienia absolwentów szkół górniczych.

Jak informuje NSZZ Solidarność KWK „Knurów-Szczygłowice”, w pracach nad wyglądem obecnego programu pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników duży wkład wniosło stanowisko związku i osobiste starania przewodniczącego Krzysztofa Leśniowskiego, który jako radny Rady Powiatu Gliwickiego od ponad roku usilnie zabiegał o wdrożenie powyższych programów.

Warto przypomnieć, że 21 lutego przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Powiatu Gliwickiego podpisali aneks do porozumienia gwarantującego otrzymanie pracy uczniom, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2018/2019 w klasach kształcących przyszłych górników w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Szerzej można o tym przeczytać tutaj: http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/zapewniona-praca-w-gornictwie.html