Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Nowości w naszych szkołach
Klasa sportowa, technik górnictwa podziemnego, ratownictwo medyczne i klasa językowo-turystyczna – takie nowości dla absolwentów gimnazjów przygotowały powiatowe szkoły ponadpodstawowe w ofercie rekrutacji 2018/2019.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie trwają przygotowania do uruchomienia klasy I oddziału sportowego ze specjalnością piłka nożna. Oferta jest odpowiedzią na zainteresowanie ze strony powiatowego środowiska piłkarskiego (Akademia Piłki Nożnej oraz Concordia Knurów) nauką w „Paderku” swoich zawodników. Knurowskie LO  ma zapewnić zawodnikom jak najlepsze wykształcenie ogólne i przygotowanie do egzaminów maturalnych. Uczniom oddziału sportowego szkoła zaproponuje również dodatkowe zajęcia językowe „Język angielski w sporcie”, opiekę medyczną ze strony knurowskiego szpitala, wsparcie sponsora na zakup strojów sportowych. Treningi i udział w meczach zapewnią piłkarskie kluby sportowe. Kandydat do klasy sportowej podlega standardowej rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, a ponadto musi dostarczyć następujące dokumenty:
1) orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania piłki nożnej wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia (…)
2) pisemną zgodę rodziców/przedstawicieli prawnych na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego
3) zaświadczenie klubu sportowego o uzyskaniu pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, przeprowadzonych przez klub sportowy.

Zaś 5 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w hali sportowej knurowskiego „Paderka” planowane jest przeprowadzenia próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, dla kandydatów niebędących członkami klubu sportowego.

- Wszystkich zawodników aktywnie trenujących piłkę nożną, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Pomożemy pogodzić naukę do matury z codziennymi treningami i aktywnym życiem sportowym! – zachęca dyrektor „Paderka” Dorota Gumienny.

W Technikum Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie wznowiony będzie zawód technik górnictwa podziemnego. Jego absolwenci mają gwarancję zatrudnienia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy Jastrzębską Spółką a Powiatem Gliwickim). Nowością w LO będzie projekt edukacyjny „ratownictwo medyczne”, w sposób szczególny skierowany do młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami ratowniczymi. Uczniowie zdobywać będą szczegółową wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego oraz innych nauk medycznych, wiedzę z zakresu regulacji prawnych oraz norm etycznych odnoszących się do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Otrzymają rzetelne, podstawowe przygotowanie w oparciu o kształcenie ogólnokształcące oraz nabędą umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych.

- Pozyskają podstawową wiedzę o ratownictwie medycznym, która przygotuje uczniów do kontynuowania nauki na studiach wyższych, nie tylko o kierunku ratownictwo medyczne, lecz innych np. bezpieczeństwo narodowe – informuje dyrektor placówki Grażyna Dąbrowska.

W Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach w ofercie rekrutacji pojawiła się nowa klasa o profilu językowo-turystycznym, łącząca praktyczną naukę j. obcych i praktyczne zagadnienia z geografii. J. angielski lub j. niemiecki, geografia i wiedza o społeczeństwie będą tu nauczane w zakresie rozszerzonym. Uczniowie będą mieli możliwość przygotowania do egzaminów certyfikujących z j. angielskiego (First Certificate in English) i niemieckiego (Deutsches Sprachdiplom – DSD).

– Powiat Gliwicki na rozwijanie zainteresowań i umiejętności przeznacza dodatkowo 3 godziny zajęć edukacyjnych z języków obcych i geografii – informuje dyrektor „Konopnickiej” Elwira Dersiewicz i dodaje: - Dzięki nabytym umiejętnościom uczniowie po ukończeniu szkoły będą przygotowani do organizowania wycieczek i projektowania każdego aspektu – od przygotowania podstaw logistycznych i prawnych, przez poznawanie użytecznych za granicą zwrotów, aż po planowanie trasy zwiedzania nowych miejsc. Profil językowo-turystyczny jest zatem najlepszym wyborem dla uczniów aktywnych, ciekawych świata, planujących pracę z bardzo dobrą znajomością języków obcych.