Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

fot. A. Witwicki / archiwum UM w Gliwicach

Finansowy scenariusz rozwoju Gliwic na 12 kolejnych miesięcy jest pozytywny. Stabilna, dobra kondycja ekonomiczno-gospodarcza miasta – potwierdzana cyklicznie badaniami światowej agencji Fitch Ratings – pozwala na bezpieczne i płynne zarządzanie, zaspokajanie kluczowych potrzeb mieszkańców, realizację ważnych zadań lokalnego samorządu oraz prowadzenie wielu istotnych inwestycji.

W 2018 roku prognozowane dochody budżetowe miasta wyniosą prawie 1,178 mld zł. To prawie o 65 mln złotych więcej niż w ubiegłym roku. O kilkadziesiąt mln zł zwiększą się także wydatki miasta (m.in. o 25 mln zł w związku z przeprowadzaną reformą szkolnictwa). Oszacowano je na 1,361 mld zł. Różnica między wydatkami a dochodami, czyli deficyt budżetowy, wyniesie w 2018 roku ponad 182 mln zł – o 3,6 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

Dla stabilności finansowej miasta kluczowe znaczenie ma jednak nie różnica między wydatkami i dochodami liczonymi ogółem, ale między dochodami i wydatkami bieżącymi. W tym wypadku Gliwice są ponad 117 mln zł na plusie.

Podczas grudniowej, budżetowej sesji Rady Miasta wielokrotnie podkreślano charakter finansowego scenariusza rozwoju Gliwic na 2018 rok. Przeważały określenia: „zrównoważony”, „pozytywny”, „odpowiedzialny”. Potwierdza to opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i analizy niezależnych ekspertów agencji Fitch Ratings, jednej z trzech najbardziej rozpoznawalnych instytucji wystawiających oceny wiarygodności kredytowej. W ich świetle kondycja ekonomiczno-finansowa Gliwic jest niezmiennie stabilna i dużo lepsza niż w innych polskich miastach o porównywalnej liczbie mieszkańców.

Od lat Gliwice odnotowują m.in. systematyczny spadek stopy bezrobocia, która według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, obrazujących stan na koniec listopada 2017 r., wynosi w Gliwicach 3,7%. Dla porównania – w świetle tych samych danych bezrobocie w województwie śląskim utrzymuje się na poziomie 5,1%, a w kraju – na poziomie 6,5%.

Pieniądze w budżecie miasta. Skąd pochodzą? Na co zostaną wydane?

Ponad 60% przewidywanych dochodów budżetowych miasta mają stanowić w tym roku dochody własne (703 652 081 zł) bieżące i majątkowe. Ich źródłem będą przede wszystkim udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i firm, a także wpływy z opłat i podatków lokalnych. Uzupełnią je także dochody z majątku (w głównej mierze z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM-y).

Większość pieniędzy przeznaczonych w budżecie na wydatki (ok. 68%) posłuży miastu do sfinansowania zadań bieżących, obsługę zadań zleconych bądź powierzonych przez administrację rządową. Przewidziano rezerwę ogólną w wysokości 4 mln zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie ok. 27,3 mln zł, w tym 20 mln zł na inwestycje oraz 2 mln zł na remonty. Z tej puli będą pochodziły środki własne na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, m.in. programów unijnych. Z tego samego zasobu będą też finansowane (w całości lub w części) przedsięwzięcia, których wartość zostanie dopiero ustalona w przetargach.
Niezbędne wydatki na potrzebne miastu inwestycje będą mogły dzięki temu być zwiększane w proporcjach wynikających z bieżących potrzeb.

W 2018 r. miasto będzie nadal inwestować. Pula zaplanowanych wydatków majątkowych sięga prawie 440 mln zł, z czego na inwestycje zostanie przeznaczonych około 397 mln zł.

Blisko połowę wydatków na inwestycje pochłoną te związane z transportem (ponad 165 mln zł). Wśród nich znalazły się zarówno szeroko zakrojone inwestycje drogowe, umieszczane w tej i poprzednich uchwałach budżetowych (np. budowa Miejskiego Autobusu Szynowego na trasie Sośnica – Łabędy – Pyskowice, zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowej – Dolnych Wałów – Jana Pawła II – Mikołowskiej – X. Dunikowskiego), jak i inwestycje już rozpoczęte, przewidziane do realizacji w tym roku bądź w latach następnych.

Mowa o...

W tegorocznym budżecie uwzględniono m.in. budowę Centrum Przesiadkowego, realizację tzw. woonerfów na ul. J. Wieczorka i Zwycięstwa, zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej, przebudowę ulic Jagiellońskiej i Zabrskiej, budowę południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej oraz zachodniej części obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego. Zaplanowano również budowę mostów nad Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej oraz ul. gen. W. Sikorskiego, przebudowę skrzyżowania ulic Toszeckiej, Myśliwskiej i Pionierów oraz Kozielskiej z L. Wyczółkowskiego, budowę obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej, budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka, a także trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica i w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta, rozbudowę systemu detekcji pieszych i rowerzystów oraz systemu videodetekcji w ciągu DTŚ, przebudowę ul. Akademickiej, czy też budowę połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ulic gen. W. Andersa i Mieszka I.

Wśród inwestycji związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (68,8 mln zł) na uwagę zasługuje szereg działań związanych z ochroną przeciwpowodziową, a w sferze oświaty i wychowania (47,9 mln zł) – dalsze modernizacje boisk szkolnych i obiektów placówek oświatowych. Z pozostałych zaplanowanych działań warto wymienić m.in. budowę nowego pawilonu Szpitala Miejskiego (ok. 3 mln zł), rozbudowę gliwickiego lotniska (ok. 9 mln zł) oraz wyposażanie hali widowiskowo-sportowej (na kwotę ponad 23 mln zł).

Przewidziano również realizację 71 zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców na 2018 rok było 4,5 mln zł, które rozdysponowano w całości. Dodatkowo prezydent miasta zwiększył kwotę przeznaczoną na pulę dla aktywnych o 660 760 zł. Łącznie na zadania tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego przeznaczono 5 160 760 zł.

Uchwała budżetowa jest dostępna na stronie internetowej www.gliwice.eu w dolnej zakładce Samorząd (odnośnik Budżet miasta).