Wizualizacja: An Archi Group

Firma ECM GROUP POLSKA będzie pełniła funkcję inżyniera kontraktu nadzorującego projektowanie i budowę Centrum Przesiadkowego w Gliwicach. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana w drodze przetargu.

W ogłoszonym przez Miasto Gliwice przetargu wzięły udział dwie firmy. Wygrała ECM GROUP POLSKA. Firma złożyła propozycję opiewającą na kwotę 2 446 470 zł. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu, ECM GROUP POLSKA rozpocznie realizację usługi inżyniera kontraktu w terminie 7 dni od podpisania umowy z Miastem Gliwice. Usługa będzie świadczona w terminie uwzględniającym okresy: projektowania, przetargu na roboty budowlane, wykonywania robót budowlanych, gwarancji i rękojmi. Termin zakończenia pełnienia funkcji inżyniera kontraktu upłynie 30. dnia od dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi dla wykonanych robót budowlanych.

Przypomnijmy, że Centrum Przesiadkowe powstanie na wykupionych przez miasto dawnych terenach kolei państwowych. Będzie skupiać wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu i usprawni przemieszczanie się podróżnych. Będzie to nowoczesny, zintegrowany system stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych z parkingami dla samochodów i rowerów oraz zapleczem komercyjnym (lokalami gastronomicznymi i punktami z prasą). Według wstępnych planów inwestycja powinna być gotowa w 2020 r.

/Wiz. An Archi Group/

Warto dodać, że w dokumentacji Centrum Przesiadkowego zamieszczono wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu pokolejowego za dworcem PKP. Zespoły dworców i parkingów, wchodzące w skład Centrum Przesiadkowego, mają zostać włączone do układu komunikacyjnego miasta. Skrzyżowanie przy ul. Tarnogórskiej i rondo im. L. Kaczyńskiego będą węzłami obsługującymi ten teren. Układ komunikacyjny południowej części śródmiejskiej strefy miasta zostanie zmodernizowany – przebudowana zostanie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i drogi krzyżujące się oraz inne ulice, natomiast plac Piastów zyska nową aranżację (m.in. powstaną parkingi).

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji zostały już określone w koncepcji techniczno-architektonicznej sporządzonej przez An Archi Group s.c. Prace budowlane powinny rozpocząć się w 2018 r. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wizualizacje: An Archi Group