Święto Jednostki Wojskowej Agat: Uroczystość z udziałem zastępcy prezydenta
Jednostka Wojskowa Agat świętowała swoje trzynastolecie w Gliwicach. Uroczystości odbyły się na terenie koszar, gdzie zgromadzili się przedstawiciele władz miasta, wojska oraz innych służb mundurowych. Była to doskonała okazja do podkreślenia roli tej jednostki w systemie obronnym kraju oraz jej historycznych korzeni.

Tradycje i znaczenie Jednostki Wojskowej Agat

Jednostka Wojskowa Agat powstała w Gliwicach w czerwcu 2011 roku, a jej zadaniem jest wsparcie bojowe pozostałych jednostek wojsk specjalnych. Żołnierze Agatu dysponują najcięższym sprzętem i uzbrojeniem, co pozwala im na realizację szerokiego spektrum operacji specjalnych. Jednostka przejęła tradycje i dziedzictwo Oddziału Dywersji Bojowej Agat (1943–1944), a jej patronem jest gen. dyw. Stefan Rowecki „Grot”.

Nazwa jednostki nawiązuje do oddziału w ramach KeDywu AK, który podczas II wojny światowej zajmował się likwidacją funkcjonariuszy niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. Wśród ich dokonań była m.in. likwidacja gen. SS Franza Kutschery. Tradycje te są kultywowane przez żołnierzy Agatu, którzy również czczą pamięć pododdziałów zasłużonych w trzecim powstaniu śląskim, takich jak Grupa Destrukcyjna Wawelberga i Oddział Szturmowy kpt. Roberta Oszka.

Uroczystości z okazji trzynastolecia jednostki

W piątek, 28 czerwca, na terenie koszar przy ul. Andersa odbył się uroczysty apel z okazji trzynastej rocznicy powstania Jednostki Wojsk Specjalnych Agat. W wydarzeniu uczestniczył m.in. zastępca prezydenta Gliwic, Jarosław Zięba. Podczas apelu wręczono wyróżnienia od Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych oraz Dowódcy JW Agat.

W uroczystości udział wzięli także gen. dyw. dr inż. Sławomir Drumowicz, wicewojewoda śląski Michał Kopański, posłowie, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kochańczyk, komendant śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek, komendant karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek oraz przedstawiciele śląskich i lokalnych firm.

Szkolenie i selekcja żołnierzy Agatu

Żołnierze Agatu, często nazywani polskimi Rangersami, przechodzą wymagające szkolenie, które obejmuje m.in. górskie, spadochronowe, wysokościowe, snajperskie i pirotechniczne ćwiczenia w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Aby dostać się w szeregi Agatu, kandydaci muszą wykazać się nie tylko siłą fizyczną, ale także odpornością psychiczną, co jest sprawdzane podczas trudnej i wyczerpującej selekcji.

Jednostka Agat pełni istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa Polski i Polaków. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy oraz odpowiedzialnej służbie, w ciągu trzynastu lat stała się istotną częścią Sił Zbrojnych RP. Jestem dumny, że to właśnie Gliwice są siedzibą tej wyjątkowej jednostki. Dziękuję żołnierzom i pracownikom cywilnym Agat-u za ciężką i ofiarną służbę, za odwagę, zaangażowanie i poświęcenie, za gotowość do obrony kraju – mówił podczas uroczystego apelu Jarosław Zięba, zastępca prezydenta Gliwic.

Symbolika i odznaka jednostki

Odznaka rozpoznawcza Agatu przedstawia atakującego orła z napisem „AGAT” i monogramem „GS”, symbolizującym Grupy Szturmowe Szarych Szeregów Armii Krajowej. U podstawy odznaki znajduje się glob ziemski, symbolizujący gotowość jednostki do działania w dowolnym miejscu na świecie w obronie interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Całość otoczona jest srebrnym wieńcem z liści dębowych i laurowych.

Jednostka Wojskowa Agat kultywuje także tradycje pododdziałów zasłużonych w trzecim powstaniu śląskim, wykonujących taktyczne zadania o znaczeniu strategicznym. Współczesne operacje specjalne prowadzone przez żołnierzy Agatu nawiązują do tych historycznych misji.

Jednostka Wojskowa Agat stanowi ważny element polskiego systemu obronnego, a jej żołnierze z honorem kontynuują tradycje swoich poprzedników. W rocznicowych uroczystościach podkreślono zarówno ich zasługi, jak i znaczenie, jakie mają dla bezpieczeństwa kraju.


Źródło: UM Gliwice