Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

smog kominWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM2.5 w Gliwicach.

Pomiary ze stacji przy ul. Mewy wykazały przekroczenie wartości średnich z okresu dwunastu miesięcy wynoszących 25 µg/m³ dla pyłu zawieszonego PM2.5. Wobec powyższego WIOŚ zalecił objęcie miasta dzialaniami ograniczającymi skutki i czas trwania zaistniałych przekroczeń zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji" (Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).