Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

MTB Puchar

Chcesz poczuć się jak Jolanda Neff, Maja Włosz­czow­ska lub Nino Schur­ter? Będzie ku temu oka­zja w nie­dzielę 17 czerwca. Miło­śnicy MTB na start! Na naj­lep­szych czeka Puchar Pre­zy­denta Gli­wic Zyg­munta Fran­kie­wi­cza w Kolar­stwie Gór­skim.

Zawody odbędą się na tere­nie kąpie­li­ska Leśnego, a trasa pobie­gnie lasem Łabędz­kim oraz wokół akwenu i zbior­ni­ków reten­cyj­nych. W zależ­no­ści od wieku i płci, do poko­na­nia będzie dystans od 350 m do 25 km. Czas prze­jaz­dów będzie mie­rzony elek­tro­nicz­nie. Biuro zawo­dów zosta­nie otwarte o godz. 8.30, a odprawa tech­niczna i reko­ne­sans tras roz­pocz­nie się o godz. 9.30. Impreza roz­pocz­nie się od startu naj­młod­szych, któ­rzy na rower­kach bie­go­wych o Puchar Pre­zy­denta Gli­wic powal­czą o godz. 10.00. Ostatni start prze­wi­dziano na godz. 13.30. Udział w zawo­dach może wziąć każdy, bez względu na wiek. Zapisy będą pro­wa­dzone w biu­rze zawo­dów tuż przed star­tami w poszcze­gól­nych kate­go­riach oraz przez inter­net. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat zawo­dów można zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej Miej­skiego Zarządu Usług Komu­nal­nych. (mf)